Privātuma politikaAS BlueOrange Bank informē savus klientus - fiziskas personas, ka tā veic datu apstrādi, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.


Datu apstrādes pārzinis ir AS BlueOrange Bank, reģistrācijas Nr.40003551060, Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1050.

AS BlueOrange Bank veic klientа, tā pārstāvju, pārstāvamo, patiesā labuma guvēju un citu ar klientu saistīto trešo personu personas datu apstrādi (vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, nodošanu, izpaušanu u.c.).

AS BlueOrange Bank veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā (reģistrācijas Nr.002476). Datu apstrādes mērķis ir finanšu pakalpojumu sniegšana un fiziskās drošības nodrošināšana (videonovērošana).
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats — Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1.,2., 3. un 4.punkts.


Datu apstrādes pārzinis ir pilnvarojis savā uzdevumā veikt datu apstrādi šādiem personas datu operatoriem:


•  SIA ”First Data Latvia”, reģistrācijas nr. 40003072814, Dzirnavu iela 37, Rīga, Latvija, LV-1010;

 SIA "ZITARS-J", reģistrācijas Nr.40003259343, Juglas iela 43—12, Rīga, Latvija, LV-1064;

•  EVRY CARD SERVICES BALTIJAS FILIĀLE, reģistrācijas Nr. 40103476464, Bieķensalas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1004.


AS BlueOrange Bank rīcībā esošie fizisko personu dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām, personas datus izpauž trešajām personām tikai, lai veiktu AS BlueOrange Bank likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.